• Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers / coaches / begeleiders & kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

  Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

  Reglement Seksuele intimidatie
  Iedereen die bij een sportvereniging of sportbond zit, moet voldoen aan het Reglement Seksuele intimidatie. In het reglement staat beschreven wat onder seksuele intimidatie valt en wanneer je jezelf als lid van een sportvereniging hier schuldig aan maakt.

  Gedragsregels voor begeleiders
  Voor leden die tevens begeleider zijn bij een sportbond of sportvereniging gelden extra gedragsregels. Deze worden in de reglementen uitgebreid beschreven.
  Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

  Kijk hier voor het: Bestuursreglement tegen seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag

 • Diverse gedragsreglementen